Drujba
ДЕТСКИ ЦЕНТЪР "ДРУЖБА" - гр.СОФИЯ
Контакти
Абонирайте се за е-бюлетина


Adr : жк. "Обеля" 2 ул. 106 ,3 София - България
Tel : 02/934 55 55
Fax : 02/934 55 55
E-mail : sofia@drujba.org
Пишете ни

Правилник

                                   ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ДЕТСКИ ЦЕНТЪР „ДРУЖБА“

І. Работно време, прием

1.Работното време на Детския център е от 08.00 до 19.00 ч. При хубаво време децата могат да се изведат в двора на детския център.

2.С цел спазване на дневен режим и нормално протичане на учебните занимания е желателно децата да бъдат водени до 08.45 ч.

3.Предаването на децата на непознати лица, става с изричното предупреждение на родителите.

4.Родителите своевременно уведомяват учителя за промени в подадените телефони за връзка с тях и с личния лекар.

5.При промяна в работното време на ДЦ, извънредни работни дни, както и всякакви други събития, пряко интересуващи родителите, същите своевременно се уведомяват със съобщение на таблата за родители.

6.Родителите са длъжни да спазват установените часове за предаване и прибиране на децата.

ІІ. Условия на обучение и възпитание

1.Началото на учебната година е от 02.09.2019 г. и приключва на 30. 06. 2020 г. През останалите месеци децата се отглеждат при същия дневен режим, със свободни занимания и игри.

2.Не е желателно присъствието на родители в занималнята или спалнята. Обмяна на информация за децата се предвижда по време на сутрешния прием и вечер при предаването им от учителката или помощник – възпитателя.

3.Извеждане на децата извън територията на детската градина във връзка с планирани мероприятия, наблюдения и посещения на обекти с учебна или възпитателна цел се осъществява при строги мерки за сигурност, с придружители и с предварително известие до родителите.

4.При негативни прояви на дете в групата, родителите задължително се уведомяват.

5.При възникнали проблеми, родителите следва да се обърнат за съдействие към учителката.

6.Родителите са задължени ежедневно да следят за наличието на чисти резервни дрехи, бельо, пантофи, нужни за отглеждането на техните деца по време на престоя им в ДЦ. Желателно е децата да бъдат облечени с удобно и леко облекло (без колани, копчета, тиранти и др., които биха затруднили самообслужването им).

ІІІ. Изисквания, свързани със здравословното състояние на децата

1.При постъпване в ДЦ „Дружба“, родителите ЗАДЪЛЖИТЕЛНО представят всички необходими медицински документи, съгласно действащата Наредба № 3/05.02.2007 г.

2.В ДЦ не се допускат деца в незадоволително здравословно състояние.

3.След отсъствие на детето по болест се представя медицинска бележка от личен лекар за липса на контакт със заразно болни. При отсъствие по семейни причини се попълва заявление. Ако детето отсъства по-вече от 3 дни, се представя медицинска бележка от личен лекар за липса на контакт със заразно болни.

4.При възникнал здравословен проблем или симптоми на заболяване и/или нараняване, задължително се уведомяват родителите. Вземането на детето трябва да стане до 1 час.

5.При необходимост от прием на медикамент, медицинското лице се консултира с родителите и с отбелязаните в картона на детето данни за алергии. Прием на медикаменти става след изричното съгласуване лично с родителя по телефона, ако той няма възможност веднага да прибере детето.

6.В ДЦ не се приемат медикаменти. С оглед на опазване на здравето на присъстващите деца не се допуска присъствието на дете, нуждаещо се от лечение.

7.При хронични заболявания, налагащи приемането на медикаменти и не носещи опасност от заразяване на останалите деца, родителите уведомяват медицинското лице.

8.Родителите се задължават да проверяват дали децата им не носят в себе си медикаменти или опасни за здравето и живота предмети (стотинки, накити и др.). Учителят не носи отговорност за изгубени играчки и други ценни вещи, донесени в ДЦ.

9.Не се допуска внасяне на хранителни продукти в детската градина (шоколад, вафли, солети, шоколадови яйца и др.). 

10.При нужда от диета на детето родителите уведомяват за това медицинското лице и учителката.

Възникнали въпроси от друг характер, нерегламентирани в този Правилник се довеждат до знанието на управителя на Детски център „Дружба“.

 

 

                                              

 

 

                                                                                                                Утвърдил:

                                                                                                                Управител на Детски център „Дружба“

                                                                                                                Билан Манушев

Drujba
/
Адрес : жк. "Обеля" 2 ул. 106 ,3 София - България
CopyRight@2014